WALNE ZGROMADZENIE

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Szczegółowo zakres działania Walnego Zgromadzenia został określony w § 28-44 Statutu Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni uczestniczą członkowie , którzy posiadają tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub użytkowych garaży znajdujących się na terenie działania Spółdzielni oraz ich małżonkowie, jeżeli są członkami Spółdzielni.

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 2023